ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) / คอมพิวเตอร์
E-mail : support@ebgeducation.com
ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ

เข้าสู่เว็บไซต์


Image

เกี่ยวกับเว็บไซต์

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน

++ ทำไมต้องเรียนวิทยาการคำนวณ ++

วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้เด็กสามารถคิดเชิงคำนวณ (Computational thinking) มีความพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and information literacy)

 • ทักษะการสื่อสาร Communication
 • ทักษะการแก้ไขปัญหา Problem Solving
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น Collaboration
 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativities

การเรียนวิชาการคำนวณ จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือนคอมพิวเตอร์เท่านั้น และไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพImage


ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์ / ความรู้ทั่วไป / เครื่องมือ / อื่น ๆ

สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่ครับ

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ , ข่าวสารทั่วไป , ข่าวประกาศจากทางโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

กิจกรรม/โครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ , ข่าวสารทั่วไป , ข่าวประกาศจากทางโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

การออกแบบ/สื่อสิ่งพิมพ์/canva

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ สื่อสิงพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ และการใช้งาน canva

ภาษาคอมพิวเตอร์

HTML / PHP / Phyton / Bootstrap

สื่อการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้ ของนักเรียน รวมไว้ที่นี่

การฝึกอบรม

แจ้งการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบต่าง ๆ

  ระบบอบรมครู สสวท.

  ช่องทางการอบรมพัฒนาครู คลิกที่นี่ครับ

  การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยี

  กิจกรรมอบรมวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ปทุมธานี เขต 2

  การใช้งานโปรแกรม The Geometer's Sketchpad

  กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (by. Kru Kamolchanok)

Working demo

Working demo : โปรแกรมต่าง ๆ ที่กำลังพัฒนา

  ระบบ Big Data สพป.ปทุมธานี เขต 2

  เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ ของ สพป.ปทุมธานี เขต 2

  โรงเรียนคุณธรรม สพป.ปทุมธานี เขต 2

  โรงเรียนคุณธรรม ของ สพป.ปทุมธานี เขต 2

เครื่องมือ

เครื่องมือการเรียนรู้ สำหรับครูผู้สอน

  แบบบันทึกคะแนนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  แบบบันทึกคะแนนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  แบบบันทึกเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  แบบบันทึกเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม)

  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

หุ่นยนต์พื้นฐาน

หุ่นยนต์พื้นฐาน สำหรับนักเรียน

  รอการอัพเดต

  เครื่องมือการเรียนรู้ สามารถคลิกได้ที่เมนูนี้ครับ

Software

Software เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน

  รอการอัพเดต

  Software เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน สามารถคลิกได้ที่เมนูนี้ครับ

ผลงานนักเรียน

ห้องแสดงผลงานของนักเรียน

  รอการอัพเดต

  ห้องแสดงผลงานของนักเรียน สามารถคลิกได้ที่เมนูนี้ครับ

portfolio (แฟ้มสะสมผลงานและการปฏิบัติ)

ของ นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ

  แฟ้มสะสมผลงานและการปฏิบัติ

  ของ นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญImage


เครื่องมือเพื่อใช้ประกอบการเรียนของนักเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)Image

ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา

เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาในแต่ละระดับชั้นของตนเอง

...

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

ประถมศึกษา

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 50     65
...

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

ประถมศึกษา

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 35     42
...

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3

ประถมศึกษา

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.3

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85
...

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4

ประถมศึกษา

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.4

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85
...

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5

ประถมศึกษา

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.5

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85
...

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

ประถมศึกษา

วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85

ห้องเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

เลือกกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาในแต่ละระดับชั้นของตนเอง

...

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

ประถมศึกษา

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 50     65
...

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2

ประถมศึกษา

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 35     42
...

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.3

ประถมศึกษา

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.3

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85
...

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

ประถมศึกษา

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85
...

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

ประถมศึกษา

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85
...

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

ประถมศึกษา

วิชาวิทยาการคำนวณ ป.6

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าเรียนได้ที่ห้องนี้ครับ

ครูผู้สอน : AKE.ONS
 20     85
Image


Image


มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

( DISTANCE LEARNING FOUNDATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE )

เข้าสู่ช่อง DLTV

ครูผู้สอน / ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์

วิชาวิทยาการคำนวณ / คอมพิวเเตอร์ / การงานอาชีพ

ครูเอกลักษณ์ อ่อนสำลี

ครู คศ.1 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์

ติดต่อครูประจำวิชา

นักเรียนสามารถติดต่อครูประจำวิชาได้ที่ช่องทางนี้ครับ

EBG EDUCATION

เลขที่ 18 หมู่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130


สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Email Us

support@ebgeducation.com

Call Us

02-5237987